Jak uzyskać subwencję? To proste:

krok_1.png

Pobierz gotowy wykaz pomocy (lista poniżej).

krok_2.png

Uzupełnij dane placówki.

krok_3.png

Dostarcz podpisane dokumenty do Organu Prowadzącego.

krok_4.png

Dopilnuj, aby Organ Prowadzący wysłał wymagane dokumenty do MEiN:

- do 26 maja 2023 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2022 oraz w I kwartale 2023 r.,

- do 6 października 2023 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2023 r.

 

 


DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 


Najczęściej zadawane pytania

ikonka_strzalka.png

Jak wyglądają kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok?

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:
Zapoznaj się z wytycznymi na stronie MEiN

ikonka_strzalka.png

Czy JST ponosi jakieś koszty związane z dofinansowaniem MEiN?

Rezerwa nie wiąże się z żadnym wkładem własnym. Wnioskowanie o dofinansowanie niczym nie grozi. Nie ma kar, nie ma też obawy, że wnioskowanie o zbyt wysoką kwotę spowoduje odrzucenie wniosku. MEiN co najwyżej nie da tyle o ile dana placówka wnioskowała.

ikonka_strzalka.png

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać dofinansowanie na doposażenie pomieszczeń nowo wybudowanych lub świeżo zaadaptowanych sal lekcyjnych?

Kryterium V

Dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.

Kryterium dotyczy tylko budynków szkół i placówek oświatowych (z wyłączeniem budynków przedszkoli ogólnodostępnych, oddziałów przedszkolnych w ogólnodostępnych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego).

W ramach tego kryterium można uzyskać dofinansowanie w zakresie zakupu:
a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nowych pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych w obiektach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
b) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych (przekazanych do użytkowania w miesiącach październik – grudzień 2022 r. lub w miesiącach styczeń – wrzesień 2023 r.) obiektach publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

O środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej mogą ubiegać się wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego. Wszelkie informacje dotyczące procesu realizacji wniosków udzielane są wyłącznie Wnioskodawcom. Proponowane kwoty dofinansowania z tytułu poszczególnych kryteriów zostaną ustalone po dokonaniu weryfikacji wniosków (złożonych zgodnie z wymogami określonymi w kryteriach) w porozumieniu z Zespołem ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Należy podkreślić, że w odniesieniu do kryteriów I, IV, V, VI i VIII dofinansowanie z rezerwy będzie przysługiwało tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w budżetach których w roku 2022 wykonanie wydatków bieżących na zadania oświatowe (wydatki bieżące klasyfikowane w działach 801 i 854 z wyłączeniem rozdziałów 80103, 80104, 80106, 80113) było nie niższe, niż przekazana w 2022 r. z budżetu państwa dla danej JST kwota części oświatowej subwencji ogólnej (pomniejszona o kwoty subwencji skalkulowanej z uwzględnieniem wag: P54, P55, P56, P70) i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w rozdz. 80103, 80104, 80106, 80113). Przy wyliczaniu stopnia wykorzystania dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej za rok poprzedni nie będą uwzględniane otrzymane dotacje i wykonane wydatki przeznaczone na realizację projektów unijnych, tj. środki ujęte w paragrafach dochodów i wydatków klasyfikacji budżetowej z czwartą cyfrą „1”, „7” i „8”.

ikonka_strzalka.png

Gdzie należy złożyć dokumenty i w jakim terminie?

Wnioski i załączniki podpisane elektronicznie przez Wójta/Burmistrza/ Prezydenta/Starostę/Marszałka lub osobę upoważnioną - należy przesyłać na skrzynkę Ministerstwa Edukacji i Nauki przez platformę ePUAP. Przy wysyłaniu korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP należy przygotować ePISMO w pliku XML, które również musi być opatrzone podpisem elektronicznym Wójta/Burmistrza/Prezydenta/Starosty/Marszałka lub osoby upoważnionej.

Adresy skrzynek podawczych MEiN: /gn9u55ai9v/SkrytkaESP lub /gn9u55ai9v/skrytka. W przypadku awarii systemu ePUAP możliwe jest dostarczenie wniosku na adres email: sekretariat.dwst@mein.gov.pl

Terminy składania wniosków:
- do 26 maja 2023 r.; I tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w IV kwartale roku 2022 oraz w I kwartale 2023 r.,
- do 6 października 2023 r.; II tura - dotyczy pomieszczeń do nauki oddanych do użytkowania/zaadaptowanych w II i III kwartale 2023 r.

ikonka_strzalka.png

Kiedy nastąpi podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023?

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podział rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej następuje nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych. W związku z powyższym, w trakcie roku budżetowego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje sukcesywnie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) z propozycjami przyznania poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, jednak nie później niż do 10 listopada 2023 r., z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków.

ikonka_strzalka.png

Jakie dokumenty należy złożyć?

Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:
- w przypadku pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach - pozwolenie na użytkowanie nowego obiektu lub wstępny (końcowy) protokół odbioru;
- w przypadku pomieszczeń do nauki zaadaptowanych z innych pomieszczeń szkolnych niepełniących dotychczas funkcji dydaktycznych - protokół odbioru robót - przykładowy wzór określa załącznik nr 3d;
- wykaz zakupionego w roku bieżącym lub planowanego do zakupienia sprzętu szkolnego oraz pomocy dydaktycznych odrębnie dla każdego pomieszczenia, opiewający na kwotę wnioskowaną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3e.


Wzór wniosków określają załączniki nr 3a, 3b.

ikonka_strzalka.png

Jak uniknąć odrzucenia wniosku?

Należy zwrócić uwagę na:
- wysyłanie wniosków wyłącznie przez platformę ePUAP (z wyjątkiem kryterium I, IV);
- niewysyłanie tych samych wniosków przez ePUAP wielokrotnie, jak również o niewysyłanie ich kopii w wersji papierowej, ponieważ opóźnia to proces ich rozpatrywania;
- umieszczanie w nazwie składanego wniosku tytułu danego kryterium;
- zamieszczanie danych kontaktowych do pracownika JST sporządzającego wniosek.


Nie będą rozpatrywane wnioski:
- bez wymaganych załączników;
- złożone po wyznaczonym terminie - decyduje data wpływu do Ministerstwa Edukacji i Nauki;
- bez podpisów elektronicznych (dotyczy zarówno wniosków, jak i załączników);
- niepoprawnie wypełnione (niezawierające wszystkich wymaganych danych, z niepoprawnie wprowadzonymi danymi).

UWAGA!!!
Nie będzie możliwe uzupełnienie wniosków jednostek samorządu terytorialnego po przekazaniu Ministrowi Finansów przez Ministra Edukacji i Nauki pisma zawierającego propozycje przyznania kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Wnioski, które na tym etapie rozpatrywania nie będą spełniały wymogów zawartych w kryteriach podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej będą odrzucane

ikonka_strzalka.png

Dlaczego Subwencje MEiN zrealizować z MAC?

Realizując Subwencje MEiN z MAC otrzymują Państwo pakiet korzyści:

  • - instrukcja krok po kroku jak uzyskać Subwencje,
  • - aktualne informacje o kryteriach finansowania,
  • - gotowe wnioski i kalkulatory,
  • - starannie wyselekcjonowane produkty, odpowiadające na bieżące potrzeby uczniów i nauczycieli,
  • - pomoc w pozyskaniu dofinansowania na każdym etapie – od złożenia wniosku, doradztwa w doborze produktów, przez cały proces zamówienia, po dopilnowanie terminu dostawy,
  • - konsultanci oświatowi w całym kraju są do Państwa dyspozycji.
ikonka_strzalka.png

Do kiedy należy wydatkować i rozliczyć środki otrzymane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023?

Wydatkowanie i rozliczenie otrzymanych środków jest do 31 grudnia 2023r.

   

 

 


POMOŻEMY CI W POZYSKANIU SUBWENCJI:

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą i pomożemy uzyskać dofinansowanie dla Twojej placówki.