REGULAMIN UŻYTKOWANIA STRONY WWW.MAC.PL

Obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin MAC) określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego działającego w domenie www.mac.pl (dalej: „Serwis MAC”).
 2. Właścicielem serwisu internetowego www.mac.pl oraz Administratorem danych osobowych zarejestrowanych Użytkowników Serwisu MAC - jest Grupa MAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach pod adresem ul. Witosa 76, 25-561 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000047059, o w całości opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, posiadająca NIP 6570082245, REGON 008149990 (dalej: „Administrator” lub „MAC”).
 3. Regulamin MAC został opracowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017 poz. 1219 tekst jednolity z dnia 2017.06.9)
 4. Regulamin MAC jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu MAC i jego akceptacji.

§ 2

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego Grupy MAC S.A. określający warunki korzystania  z usług udostępnionych w Serwisie
 2. Rejestracja – procedura zakładania Konta Użytkownika
 3. Serwis internetowy Grupy MAC S.A. – strona internetowa spółki Grupa MAC S.A. dostępna w domenie: www.mac.pl umożliwiająca Użytkownikom sieci Internet korzystanie z usług udostępnionych w Serwisie [Serwis MAC]
 4. Domena – adres w sieci Internet zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Domen, pod którym dostępny jest serwis grupy MAC - www.mac.pl. Domena o adresie www.mac.pl jest wyłączną własnością spółki Grupa MAC SA
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Serwisu MAC
 6. Użytkownik Konta, Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik który dokonał pełnej Rejestracji w Serwisie MAC
 7. Usługi – usługi elektroniczne udostępniane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu MAC
 8. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji ewentualnie podczas Weryfikacji (procesu prowadzącego do potwierdzenia prawdziwości danych dla określonych Profili (Dyrektor i Nauczyciel), w trakcie korzystania z Serwisu MAC
 9. Konto – administrowany przez MAC zbiór Danych oraz informacji o uprawnieniach Użytkownika w ramach Serwisu MAC
 10. Identyfikator - ciąg znaków służących do identyfikacji, unikalny kod cyfrowo-literowy służący do jednoznacznej identyfikacji, jako jeden ze składowych elementów autoryzacji
 11. Hasło - ciąg znaków, których wpisanie przez osobę oznaczoną Identyfikatorem i znanych tylko jemu umożliwia uruchomienie Konta Użytkownika; hasło może składać się z liter (z uwzględnieniem wielkości liter), liczb a także znaków specjalnych, czyli symboli
 12. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie MAC
 13. Zasoby [Materiały] – zamieszczone w Serwisie MAC dodatkowe materiały edukacyjne oraz usługi świadczone w ramach Serwisu MAC

§ 3

REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA WWW.MAC.PL

 1. Serwis MAC umożliwia Rejestrację Użytkownika w ramach poniższych profili (statusu) tworzonych na podstawie Danych podanych przez Użytkownika Konta:
  1. Nauczyciela
  2. Dyrektora placówki
  3. Studenta
  4. Rodzica dziecka w wieku szkolnym
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie MAC jest dobrowolna.
 3. W zależności od rodzaju profilu, Użytkownik Konta w  formularzu rejestracyjnym obligatoryjnie podaje następujące dane:

 

 • DYREKTOR
 • NAUCZYCIEL

Student

 • RODZIC

Dane dot. miejsca pracy:

szkołę (wybraną z listy),

segment edukacji (wybrany z listy),

dane dot. klasy lub grupy, (wybrane z listy)

przedmiot nauczany (wybrany z listy),

Wydawnictwo, z którego obecnie korzysta nauczyciel (wybrane z listy),

Dane użytkownika:

imię i nazwisko,

adres email,

hasło

numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),

Dane dot. miejsca pracy:

szkołę (wybraną z listy),

segment edukacji (wybrany z listy),

dane dot. klasy lub grupy, (wybrane z listy)

przedmiot nauczany (wybrany z listy),

Wydawnictwo, z którego obecnie korzysta nauczyciel (wybrane z listy),

Dane użytkownika:

imię i nazwisko,

adres email,

hasło

numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),

Dane dot. studiów:

Rodzaj studiów
(z listy rozwijanej)

Miejscowość w którym uczelnia się znajduje,

Dane użytkownika:

imię i nazwisko,

adres email,

hasło

numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),

Miejsce zamieszkania:

Województwo,

Powiat,

Dzieci:

Liczba dzieci

Wiek dzieci

Dane użytkownika:

imię i nazwisko,

adres email,

hasło

numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy),

 1. Użytkownik  potwierdza Rejestrację w wiadomości przesłanej na adres e-mail podany w procesie Rejestracji.
 2. Administrator może zwrócić się do Użytkownika o uzupełnienie danych w celu Weryfikacji posiadania statusu (profilu) Nauczyciela lub Dyrektora.
 3. Użytkownik zobowiązuje się podać Dane zgodne z prawdą. Profil Konta Użytkownika może być weryfikowany przez Administratora przez cały okres świadczenia Usługi. Jeżeli Administrator stwierdzi, że uprawnienia dostępu do Konta użytkownika o statusie Nauczyciela lub Dyrektora zostały przekazane osobie trzeciej nieposiadającej statusu Nauczyciela  – wówczas Administrator będzie uprawniony do zablokowania dostępu do Konta do czasu wyjaśnienia sprawy, a w razie potwierdzenia nieprawidłowości, będzie uprawniony do usunięcia Konta, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika drogą mailową.

§ 4
OŚWIADCZENIA I ZGODY

 1. Dokonując prawidłowej Rejestracji Użytkownik Konta może – poprzez oznaczenie stosownego check-boxa znakiem „X” wyrazić zgodę na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych i informacji przez Administratora w następujących celach:
  1. otrzymywania od Grupy MAC  S.A. informacji handlowych i produktowych - przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej i przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych - zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U.2017.0.1219 tj. tekst jednolity z dnia 2017.06.24)
  2. informowania o szkoleniach i konferencjach stacjonarnych jak i e-konferencjach organizowanych przez administratora Grupę MAC
  3. zweryfikowania informacji o deklarowanym / wstępnym zamówieniu produktów - drogą telefoniczną lub mailową
  4. informowania o statusie realizacji zamówienia w tym o terminie dostawy (ewentualnie - o statusie złożonej reklamacji) drogą mailową lub SMS
  5. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych z administratorem
  6. zautomatyzowanego przetwarzania danych w tym profilowania podczas sesji na Internetowych stronach Administratora celem analizy wyborów zakupowych i zainteresowań by oferować Użytkownikowi Konta produkty i usługi Administratora spełniające jego dotychczasowe preferencje zakupowe
 2. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika Konta będą podmioty przetwarzające, tj. – firmy powiązane kapitałowo z Administratorem danych: MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o. i Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.
 3. Oznaczone przez Użytkownika Konta określone „zgody” przetwarzane będą przez okres 3 lat od czasu ich pozyskania / aktualizacji lub do momentu odwołania
 4. Udzielenie zgody na otrzymywanie Newslettera nastąpi poprzez zaznaczenie dodatkowego pola w formularzu rejestracyjnym, tzw.: check-boxa znakiem „X”

§ 5
USŁUGA NEWSLETTER

 1. Użytkownik Serwisu może wyrazić podczas procedury Rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej Newslettera.
 2. Newsletter zawiera aktualności dotyczące edukacji, materiały które można wykorzystać do uczenia i rozwijania dziecka, informacje o usługach, nowościach wydawniczych i produktowych.
 3. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne; jest on wysyłany drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail
 4. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera wypełniając odpowiedni formularz dostępny na koncie Użytkownika. Rezygnacja z usługi Newsletter możliwa jest również po kliknięciu hiperlinku znajdującego się w treści każdego listu elektronicznego zawierającego treść Newslettera.
 5. Użytkownik, który nie wyraził zgody na otrzymywanie Newslettera w trakcie procesu Rejestracji, będzie mógł zamówić tę Usługę w późniejszym terminie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w formularzu udostępnionym w ramach Konta Użytkownika.

§ 6
DANE OSOBOWE I PRAWA UŻYTKOWNIKA KONTA

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa MAC Spółka Akcyjna
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w oparciu o Art. 6 ust. 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 3. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 41 366 55 55 lub adresem email: kontakt@mac.pl; sos_dane@mac.pl
 4. Dane osobowe Użytkownika Konta przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a po jej wygaśnięciu - przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 5. Użytkownik Konta posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, Użytkownik Konta ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji niektórych świadczeń udostępnianych w ramach Serwisu MAC
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 9. Administrator Serwisu MAC może żądać udokumentowania podanych danych osobowych w razie powstania wątpliwości, co do ich prawdziwości lub poprawności
 10. Użytkownik Konta ma prawo w każdym czasie cofnąć dowolnie udzieloną zgodę. 
  Nie będzie to miało żadnych negatywnych konsekwencji. Administrator zaprzestanie określonych wysyłek wiadomości do Użytkownika - dotyczących danego obszaru na który Użytkownik Serwisu MAC początkowo wyraził „zgodę”.
 11. Cofnięcie „zgody” pozostaje bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, kiedy Administrator działał na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli Użytkownik Konta chce cofnąć zgodę, edytuje swoje dane w profilu Użytkownika lub zgłasza taką prośbę do Administratora danych.
 12. Żądanie Użytkownika Konta w Serwisie MAC usunięcia jego danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z bezpowrotnym usunięciem Konta Użytkownika z Serwisu MAC.

§ 7
USUNIĘCIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Usunięcie Konta Użytkownika (Zarejestrowanego) odbywa się w ciągu 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej prośby w Serwisie MAC w zakładce Moje konto
 2. Użytkownik ma prawo założenia nowego konta w Serwisie MAC, nawet jeśli wcześniej dokonał usunięcia konta.

§ 8

RODZAJE MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W SERWISIE MAC

 1. Materiały ogólnodostępne – dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu MAC, zarówno zalogowanych (posiadających Konto Użytkownika)  i niezalogowanych.
 2. Do materiałów ogólnodostępnych zaliczamy:
  1. informacje o cyklach edukacyjnych oferowanych w sprzedaży bezpośredniej oraz
   w ramach dotacji MEN dostępnych w ramach marek MAC EDUKACJA oraz JUKA
  2. informacje o publikacjach książkowych wydanych pod markami MAC EDUKACJA, JUKA oraz DWUKROPEK
  3. informacje o produktach oferowanych w ramach oferty MAC Technologie i MAC Dydaktyka
  4. aktualności podzielone na kategorie tematyczne
  5. informacyjne podstrony tematyczne dedykowane specjalnym programom inicjowanym przez MEN
  6. bezpłatne elektroniczne wersje magazynów „Z Klasą”
 3. Materiały specjalne – dostępne  jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu MAC.  
 4. Do materiałów specjalnych zaliczamy:
  1. E-konferencje –  cykl darmowych video szkoleń z ekspertami z branży edukacyjnej,
   z możliwością pobrania materiałów szkoleniowych oraz wygenerowania certyfikatu uczestnictwa
  2. Materiały udostępnione w ramach MAC Akademii -  materiały metodyczne, scenariusze lekcji, przykłady sprawdzianów, nagrania dźwiękowe itp.
  3. Materiały udostępnione w ramach programu @ktywni – materiały metodyczne ułatwiające pracę z urządzeniami technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
  4. Generator zestawów zadań – aplikacja dostarczająca nauczycielowi gotowe zadania
   i umożliwiająca stworzenie kartkówki, sprawdzianu lub testu.
  5. Materiały udostępnione w ramach projektu "Mały Miś w świecie wielkiej literatury" promujące czytelnictwo, z możliwością wygenerowania certyfikatu.
    

§ 9

WARUNKI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW OGÓLNODOSTĘPNTYCH

 1. Do właściwego działania Serwisu MAC wymagana jest aktualna wersja jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Edge, Internet Explorer.
 2. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymagań. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

§ 10

WARUNKI KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW SPECJALNYCH

 1. Warunkiem korzystania z materiałów specjalnych jest:
  1. Spełnienie warunków z § 9
  2. Posiadanie indywidualnego, aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail)
  3. Akceptacja Regulaminu użytkowania strony www.mac.pl
  4. Posiadanie Konta Użytkownika w Serwisie MAC
 2. Udzielenie prawa do dostępu do niektórych materiałów specjalnych może być uzależnione od spełniania dodatkowych kryteriów i wymogów przez Użytkownika tj. potwierdzenia statusu Nauczyciela lub Dyrektora. W takim przypadku Użytkownik może zostać poddany procesowi Weryfikacji przez Administratora.
   

§ 11

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zasoby i cała pozostała zawartość Serwisu MAC, w tym interfejsy, teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki oraz zawartość udostępniona w Serwisie MAC stanowią własność intelektualną Administratora lub podmiotów, z którymi MAC zawarło stosowne umowy i są one chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu MAC lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa czy udzielonej licencji.
 3. Administrator udziela Zarejestrowanemu Użytkownikowi Konta niewyłącznej, nieodpłatnej na korzystanie z Materiałów specjalnych. Umowa licencyjna zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z danej Usługi i trwa do chwili usunięcia konta Zarejestrowanego Użytkownika.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 3 uprawnia do korzystania z Materiałów specjalnych jedynie we własnych celach dydaktycznych Zarejestrowanego Użytkownika. Zarejestrowany Użytkownik posiadający status Nauczyciela lub Dyrektora jest uprawniony dodatkowo do korzystania z ww. treści w ramach zajęć szkolnych (w tym, między innymi do wyświetlania ich podczas zajęć szkolnych) oraz na potrzeby korepetycji realizowanych w ramach prowadzonej działalności zarobkowej.
 5. Licencja udzielona Zarejestrowanemu Użytkownikowi przez Administratora nie obejmuje w szczególności prawa do:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Zasobów (Materiałów) w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne do korzystania z Usług zgodnie z niniejszą umową licencyjną,
  2. udostępniania Usługi osobom trzecim poprzez umożliwienie skorzystania z niej na zasadzie udostępnienia loginu i hasła,
  3. tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w Zasobach,
  4. podejmowania prób usunięcia, przełamania lub obejścia technicznych zabezpieczeń przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zasobów,
  5. rozpowszechniania, w tym sprzedaży, użyczenia, najmu lub rozpowszechniania w Internecie, zadań oraz innych Zasobów (w tym rysunków, zdjęć i tekstu tworzących warstwę wizualną Usługi).

§ 12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1.  MAC nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie procesów Rejestracji i Weryfikacji.
 2. Wszelka odpowiedzialność MAC z tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu zostaje wyłączona do granic winy umyślnej.

§ 13

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można składać w formie elektronicznej na adres sos_dane@mac.pl
 2. Administrator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

§ 14
POLITYKA COOKIES

 1. Konto Użytkownika wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do właściwego funkcjonowania Konta, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Konta do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych materiałów specjalnych może być niemożliwe.
 3. Serwis MAC korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
 4. Serwis MAC korzysta z usługi Sales Manago (administrator cookies zewnętrznego: Salesmanago z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 21) w celu zbierania danych behawioralnych celem umożliwienia dostarczenia spersonalizowanych treści oraz poprawienia funkcjonowania niniejszej strony. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sos_dane@mac.pl lub zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
 5. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce prywatności.

 § 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie MAC i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora Serwisu MAC w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika Konta. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu MAC
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem Konta a Administratorem Serwisu MAC mające związek ze świadczeniem usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu MAC.