„Kto ty jesteś? – Polak mały”. Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2024 r.

Jul 9, 2024
tagi: rządowe

Minister Edukacji ogłosił nowy program dla przedszkolaków „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2024 r.

Kto może składać wnioski w programie?

1) organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie,

2) instytuty badawcze,

3) instytucje kultury,

4) podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, będące podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz z 2024 r. poz. 834).

Jaki jest cel programu?

Finansowanie projektów obejmujących działania wspierające system oświaty skierowanych do:

a. publicznych i niepublicznych przedszkoli,

b. publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 2pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854),

c. oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa 2pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 i 854),

Działania realizowane w ramach programu muszą wykazywać merytoryczną zgodność z jednym z czterech modułów:

Moduł 1 ,,Odkrywcy świata”

Moduł 2 „Kultura dla przedszkola”

Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki”

Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu”

Moduł 1 pn. ,,Odkrywcy świata” obejmujący:

a) organizowanie warsztatów i zajęć rozwijających kreatywność dzieci zgodnych z ideą STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics),

b) stworzenie przestrzeni do eksperymentowania z różnymi dziedzinami wiedzy, w której dzieci będą mogły rozwijać swoje zdolności manualne,

c) tworzenie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych, dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami,

d) organizowanie wizyt i spotkań edukacyjnych w miejscach, które poszerzą horyzonty wiedzy i wyobraźni dzieci i rozbudzą ich pasję do poznawania świata,

e) organizowanie spotkań z osobami wykonującymi różne zawody mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy w wybranych zawodach oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji;

Moduł 2 pn. „Kultura dla przedszkola” obejmujący:

a) organizowanie zajęć poświęconych kulturze, w tym kulturze lokalnej, tradycjom lokalnym i lokalnemu dziedzictwu kulturowemu, które będą rozwijać poczucie tożsamości i szacunek dla różnorodności kulturowej,

b) organizowanie zajęć plastycznych, muzycznych, artystycznych i teatralnych, które będą rozwijać kreatywność, wyobraźnię i ekspresję dzieci,

c) współpracę z lokalnymi instytucjami kulturalnymi, w tym muzeami, galeriami sztuki, teatrami, operami, filharmoniami, centrami nauki, skansenami lub innymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), w celu organizowania warsztatów i wydarzeń kulturalnych dla dzieci;

Moduł 3 pn. „Bezpieczne przedszkolaki” obejmujący:

a) organizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci na temat podstawowych zasad bezpieczeństwa i pierwszej pomocy,

b) przygotowanie i przeprowadzenie konkursów, wystaw lub prezentacji o bezpieczeństwie w różnych sytuacjach, w przedszkolu, na placu zabaw, w domu lub w najbliższym otoczeniu,

c) tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych oraz materiałów o charakterze edukacyjnym dostępnych dla dzieci z różnymi potrzebami;

Moduł 4 pn. „Świat w przedszkolu” obejmujący:

a) organizowanie działań edukacyjnych dotyczących różnych krajów, kultur i zwyczajów, które będą poszerzać wiedzę dzieci o różnorodności świata i ludzi, oraz prawach dziecka, obywatela i osoby z niepełnosprawnością i wynikającej z tego potrzebie zapewnienia dostępności różnych sfer życia, a także będą promować ideę globalnego współdziałania, zrozumienia, tolerancji i włączenia społecznego,

b) organizowanie zajęć poświęconych Unii Europejskiej, jej wartościom oraz zasadom i prawom obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej wyrażonym w Europejskim Filarze Praw Socjalnych, które będą kształtować postawy otwartości i współpracy międzykulturowej,

c) organizowanie wydarzeń poszerzających wiedzę o świecie współczesnym, w tym konkursów, wystaw, prezentacji, imprez sportowo-rekreacyjnych i pikników.

Cele szczegółowe:

  1. Zwiększenie zaangażowania dzieci w proces edukacji oraz rozwój ich umiejętności kreatywnych, emocjonalno-społecznych oraz logicznego myślenia.

  2. Uatrakcyjnienie wychowania przedszkolnego.

  3. Wszechstronny rozwój dzieci poprzez pobudzenie ich ciekawości świata i rozwijanie umiejętności praktycznych.

  4. Wdrażanie interaktywnych i innowacyjnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym.

  5. Zaangażowanie dzieci w różnorodne formy działalności kulturalnej, rozwijanie ich umiejętności artystycznych, a także budowanie poczucia tożsamości kulturowej i narodowej oraz szacunku dla różnorodności.

  6. Zapewnienie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa, rozwijanie ich umiejętności w zakresie radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia oraz promowanie odpowiedzialnych postaw.

  7. Zwiększenie świadomości dzieci w kwestii różnorodności świata, narodów i kultur, praw człowieka oraz znaczenia współpracy międzynarodowej.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu w ramach modułu

• „Odkrywcy świata” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

•„Kultura dla przedszkola” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

• „Bezpieczne przedszkolaki” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

• „Świat w przedszkolu” – od 20 tys. zł do 500 tys. zł

Jaki jest harmonogram programu?

Nabór wniosków: od 26.06.2024 do 17.07.2024 r.

Realizacja programu: od dnia zawarcia umowy, ale nie wcześniej niż 20.09.2024 do 31.12.2024 r.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć wyłącznie przez stronę internetową: programyedukacyjne.men.gov.pl

Instrukcja dot. składania wniosków przez formularz elektroniczny: https://programyedukacyjne.men.gov.pl/Instrukcja_poslugiwania_sie_formularzem.pdf

Ważne: W ramach programu wnioskodawca może złożyć tylko JEDEN wniosek, który obejmie JEDEN projekt w ramach jednego modułu tematycznego.

Poznaj nasze rekomendowane pomoce dydaktyczne:

Pobierz bazę