Praca w grupach łączonych

Sep 24, 2015

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Nauczyciele stosują różne formy pracy, wśród których praca w grupach łączonych zapewnia rozwój społeczno-emocjonalny przedszkolaków.

Dzieci chętnie uczą się od siebie nawzajem. Dzielą się pomysłami, przekazują wiedzę oraz uczą się wyrażania emocji przez naśladownictwo, dawanie rad, wypełnianie poleceń, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, a także wchodzenie w relacje. Właśnie te pozytywne zachowania wykorzystuje się tworząc i organizując pracę w grupach łączonych, czyli takich, w których rozpiętość wieku między dziećmi mającymi wspólne zajęcia w jednej sali wynosi co najmniej rok. Zajęcia i program w takich grupach są zorganizowane tak, aby umożliwić każdemu dziecku wkład w wykonanie zadania i pracę w jego własnym tempie.

Uczestnictwo w zajęciach w ramach grup łączonych powinno być efektywne i dawać satysfakcję dzieciom. Aby tak było, warto pamiętać o kilku ważnych sprawach. Organizując zajęcia w grupie łączonej, należy zwrócić uwagę na optymalne proporcje liczbowe dzieci starszych do młodszych. W grupie, w której przeważałyby starsze dzieci, dość łatwo mogłyby one zdominować młodszych kolegów i koleżanki. Gdyby z kolei odwrócić te proporcje, wtedy zapewne potrzeby dzieci młodszych górowałyby nad potrzebami dzieci starszych. W grupach łączonych, w dobrze funkcjonującym oddziale, dzieci mogą przebywać nawet cały dzień – oczywiście z uwzględnieniem odpowiedniego programu dydaktycznego. Nie może on być jednak niesformalizowany, oparty tylko na spontanicznej zabawie. W takiej sytuacji trudniej bowiem o prawidłowy rozwój umiejętności czytania, pisania i liczenia.

Dobrym pomysłem organizacyjnym i ułatwiającym pracę w grupach łączonych jest wprowadzenie oddzielnych zajęć dla mniejszych zespołów dzieci o podobnym poziomie. Skład takich grup powinien zmieniać się w zależności od sytuacji. Dzieciom można przydzielać indywidualne zadania i udzielać instrukcji w zależności od potrzeb.

Przedszkola mogłyby również organizować codzienne „lekcje integracyjne”, w ramach których wychowankowie przebywaliby w grupach łączonych. Może to być na przykład poranna zbiórka na rozpoczęcie dnia, dłuższa przerwa obiadowa czy  spotkania na zakończenie dnia zajęć. Największym plusem takiego rozwiązania jest zapewnienie dzieciom w różnym wieku szerokiego kontaktu społecznego.

Kolejnym pomysłem jest organizacja zajęć w grupach, w których każde dziecko wykonuje z góry określone zadania. Nauczyciele prowadzący takie zajęcia powinni zaplanować ramy czasowe i zadbać o odpowiedni dobór uczestników grup. Dzięki takiej organizacji pracy każde dziecko, już w trakcie pierwszych lat nauki w przedszkolu, będzie mogło uczestniczyć w wielu zespołach i uczyć się od innych dzieci, reprezentujących różne zainteresowania i poziomy rozwoju intelektualnego.

Z pracy w grupach łączonych płyną korzyści również dla prowadzącego zajęcia. Większy zakres dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej znacznie zmniejsza uzależnienie najmłodszych dzieci od pomocy nauczyciela. Starsi koledzy czy starsze koleżanki pomagają w wykonywaniu wielu zadań. Równocześnie młodsi wychowankowie stają się bardziej samodzielni i nabywają umiejętności społecznych. Ponadto w grupach łączonych jest większa tolerancja i akceptacja różnego rodzaju zachowań, niż ma to miejsce w grupach jednowiekowych.

Warto organizować zajęcia w grupach łączonych. Pozytywne efekty takiego rozwiązania ujawniają się bardzo szybko.

 

 

Zalety grup łączonych:

  •  odwzorowują naturalne środowisko rodzinno-sąsiedzkie,
  •  wzmacniają zdolności przywódcze i zachowania prospołeczne,
  •  kontakt dzieci o zbliżonym poziomie wiedzy i umiejętności korzystnie wpływa na ich rozwój intelektualny,
  •  ograniczają stosowanie mechanizmów selekcji i standardowych testów kontrolnych na wczesnych etapach nauczania.

Napisz komentarz